\

فیلم های آموزشی پنل پیامک

مدرس :

فیلم آموزشی تنظیمات پیامک و ارسال به مشتریان

فیلم آموزشی ارسال پیامک انقضا بیمه نامه و تولد مشتریان