نرم افزار بیمه آسا

برگزاری کلاس های آموزشی حسابداری تخصصی بیمه

توسط متخصصین حسابداری

عنوان دوره : حسابداری عمومی –مختص نمایندگی های بیمه 

مدت دوره : ۶ جلسه هر جلسه ۱،۵ ساعت + 1 جلسه عملی و پیاده ردن اطلاعات حسابداری روی نرم افزار آسا

ظرفیت :حد اکثر ۶ نفر 

هزینه دوره : 250،000 تومان 

سر فصل های دوره : 

۱- مفاهیم نظری  (تعریف حسابداری ، اصول و مفروضات ) ، معادله حسابداری حسابداری و حل تمرینات مربوطه 

۲-آشنایی با دفتر روزنامه و کل و سند زنی حسابداری 

۳-صورت های مالی ( صورت سود و زیان ،صورت سرمایه ، ترازنامه ) 

۴- تعدیلات و اصلاحات 

۵-بستن حساب ها و افتتاح حساب ها

6- کار عملی با نرم افزار